เขตสุธาวาสครูบานครชัย วัดเสมาคีรีวนารามทางเข้าวัด2ทางเข้าวัดที่เตรียมสร้างพระคเณศ2ที่เตรียมสร้างพระคเณศที่พัก1ที่พักโบถส์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ2โบถส์ที่ยังสร้างไม่เสร็จพระที่ลานหน้ากุฏิ2พระที่ลานหน้ากุฏิพระศรีมหาโพธิ์รอยพระบาทโรงครัวศาลตายายศาลพระพรหม2ศาลพระพรหมหน้าผา2หน้าผาหน้าผาDSC03367_resizeในส่วนนี้ผมหารายชื่อมูลนิธิต่างๆมาให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้อยากในแบบต่างๆ… ความสุขที่แท้จริงมาจากการให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนครับแต่สิ่งที่เราจะได้คือความสุขใจที่เป็นผู้ให้และได้เห็นผู้รับมีความสุข… อนุโมทนาบุญล่วงหน้าเลยแล้วกันนะค้าาบบบ ^_^
แต่ก่อนอื่นผมอยากให้คุณๆได้ทราบก่อนว่าเราจะได้อนิสงค์ใดจากการทำบุญ..

a
สวรรค์คืออะไร? คือ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อยู่อาศัยของกายละเอียดอันเป็นทิพย์ ที่มีรัศมีสว่างไสวรอบกายตลอดเวลา มีทั้งหมด 6 ชั้น

glory_to_god_in_the_highest-tom_dubois
เทวดาเกิดได้อย่างไร?เหตุที่ทำให้มาเกิดเป็นเทวดาเพราะได้ สร้างบุญกุศลไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ เมื่ออุบัติขึ้นก็ตั้งอยู่ในวัยหนุ่มสาวทันที งดงามตลอดเวลา จนกว่าจะถึงเวลาจุติ ไม่มีความแก่บังเกิดขึ้นเหมือนในเมืองมนุษย์

a1
วิมานปราสาท คือที่อยู่อาศัยของเทวดา ล้วนมีความวิจิตรงดงาม มีขนาดแตกต่างกัน มี ความเป็นอยู่สะดวกสบาย มีอาหารทิพย์บังเกิด ขึ้น มีบริวารคอยรับใช้ใกล้ชิด เสื้อผ้าเป็นทิพย์ วิจิตรงดงาม บังเกิดขึ้นให้สวมใส่ กิจกรรมแต่ละวันก็มีการเที่ยวเพลิดเพลินบันเทิงอยู่กับการชมสวน
การสังสรรค์กันระหว่างทวยเทพทั้งหลาย ส่วนจะอุบัติขึ้น ณ สวรรค์ชั้นไหน เป็น เทวดาประเภทใด และอยู่ในฐานะอะไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุญที่ตัวเองสั่งสมมาเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ซึ่งได้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 37 เรื่อง ทานสูตร สรุปย่อได้ดังนี้

a-new-heaven-and-a-new-earth111

เกิดบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
มีจาก หลายสาเหตุ คือ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำบุญไม่ ค่อยเป็นไม่รู้หลักการทำบุญ และไม่ค่อยได้สั่งสม บุญ นานๆ ทำครั้งหนึ่ง เมื่อทำก็ทำน้อย หรือ ทำบุญเอาคุณ บุญที่ได้ก็ไม่บริสุทธิ์ ไม่สมบูรณ์ บาปในตัวก็มีอยู่ แต่ว่าบุญมากกว่า เมื่อละโลกใจนึกถึงบุญก่อนก็ไปสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เชิงเขาสิเนรุ สวรรค์ชั้นนี้จะมีความหลากหลายมากที่สุด เพราะอยู่ใกล้ชิดกับพื้นมนุษย์มากกว่าสวรรค์ชั้นอื่นๆ และมีบางส่วนที่มีที่อยู่ซ้อนกับภูมิมนุษย์ ที่ได้ชื่อสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เพราะมีเทพผู้เป็นใหญ่ครองสวรรค์ชั้นนี้อยู่ 4 ท่าน คือ ท้าวธตรฐ ปกครองเทวดา 3 พวก ได้แก่ คนธรรพ์ วิทยาธร กุมภัณฑ์ ท้าววิรุฬหก ปกครองพวกครุฑ ท้าววิรูปักษ์ ปกครองพวกนาค ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองพวกยักษ์

เกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
คือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำบุญเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งดีงาม เป็นสิ่งที่ควรทำ กระทำแล้วก็สั่งสมบุญ สั่งสมเทวธรรม มีหิริ โอตตัปปะด้วย เมื่อละโลกก็จะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าตัดของเขาสิเนรุ ที่ชื่อว่า ดาวดึงส์ เพราะเป็นที่อยู่ของเทพผู้ปกครองภพถึง 33 องค์ โดยมีท้าวสักกเทวราช หรือพระอินทร์ เป็นประธาน และที่สำคัญมีพระธาตุจุฬามณี ซึ่งทุกวันพระเทวดาจะมาประชุมกันที่สุธรรมาเทวสภา เพื่อรับฟังโอวาทจากท้าวสักกะ

เกิดบนสวรรค์ชั้นยามา
คือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำบุญเพราะอยากจะสืบทอดและรักษาประเพณีแห่งความดีงามนั้นไว้ ทำนองว่าวงศ์ตระกูลสร้างสมความดีมาอย่างไรก็อยากจะรักษาประเพณีไว้ หรือผู้หลักผู้ใหญ่สอนอย่างไร บรรพบุรุษทำมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ทำกันไปตามธรรมเนียม เช่น เห็น ปู่ย่าสร้างโบสถ์ บำรุงวัด สร้างพระประธาน ก็ทำตามนั้นด้วย หรือพระภิกษุที่รักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ที่พระต้องมีหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนา เมื่อละโลกแล้ว ส่วนใหญ่จะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขึ้นไป

เกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิต
คือ เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ ทำบุญเพื่อปรารถนาสงเคราะห์โลก ปรารถนาให้ชาวโลกมีความสุข มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่เพื่อตนเองอย่างเดียว แต่เพื่อสงเคราะห์โลก เพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย เมื่อละโลกแล้วก็จะไปสวรรค์ ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่สูงถัดจากสวรรค์ชั้นยามาขึ้นไป

เกิดบนสวรรค์ชั้นนิมมานรดี
คือ เมื่อ ครั้งเป็นมนุษย์ เห็นผู้อื่นทำบุญแล้วได้รับ การยกย่อง ส่งเสริม จึงอยากจะทำบุญนั้นบ้าง อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้าง เมื่อละโลกแล้ว จะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นดุสิตขึ้นไป

เกิดบนสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี
คือ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำบุญด้วยความเลื่อมใส เคารพในทาน ทำแล้วมีความรู้สึกปลื้มใจ ในบุญที่ทำนั้น เมื่อละโลกแล้วจะบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นนิมมานรดีขึ้นไป

ความเป็นอยู่ของชาวสวรรค์แต่ละชั้น จะมีความประณีตยิ่งๆ ขึ้นไปตามลำดับชั้น ถ้าใครทำบุญมามาก จนครบทุกอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ปรารถนาจะไปอยู่ ณ ที่ใด ก็สามารถจะไปสวรรค์ชั้นที่ต้องการได้ เหตุแห่งการกระทำที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นสาเหตุหลักๆ เป็นภาพรวมของการทำบุญที่ทำให้ไปเกิดในสวรรค์ในแต่ละชั้นแต่อาจจะมีองค์ประกอบและปัจจัยอย่างอื่นเสริมอีกด้วย “ยินดีต้อนรับสู่ประตูสวรรค์ครับ”

heaven-way-thumb4226793

รายชื่อมูลนิธิต่างๆ:

มูลนิธิเพื่อนช้าง http://www.elephant-soraida.com/
ท่านสามารถบริจาคได้โดย

1. ธนาคารกสิกรไทย สาขารามอินทรา กทม. ในนาม “มูลนิธิเพื่อนช้าง”
เลขที่บัญชี 088-2-20983-0 ประเภทออมทรัพย์
2. ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย มูลนิธิเพื่อนช้าง (ปณ. รามอินทรา)
3. ชื่อบัญชี “กองทุนชื่อและสกุลช้าง มูลนิธิเพื่อนช้าง” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน
เลขที่บัญชี 111-2-27207-8 ประเภทออมทรัพย์

เมื่อท่านได้บริจาคแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบฝาก โทรสารแจ้งที่
02-509-3533 พร้อม ระบุชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน
มายังมูลนิธิฯ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

มูลนิธิเพื่อนช้าง

687/2 ถนนรามอินทรา ซอย 32 แยก 10
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2509-1200
โทรสาร 0-2509-3533
E-mail : fae@loxinfo.co.th
fae@elephant-soraida.com

pblogo
มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี http://www.phrabatnampu.org/
ที่อยู่ : สำนักงานเลขานุการโครงการ
วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 9742 – 0729 ต่อ110 ,08 – 1948 – 3602 , 08 – 5115 – 9088
โทรศัพท์ : 0 – 3642 – 8222
โทรสาร : 0 – 3641 – 3805
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรี เลขที่ 289 – 0 – 84697 – 1
ธนาคารทหารไทย สาขาลพบุรี เลขที่ 304 – 2 – 41277 – 9
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลพบุรี เลขที่ 579 – 2 – 33730 – 7
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุรสงคราม เลขที่ 174 – 2 – 39000 – 0
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลพบุรี เลขที่ 111 – 1 – 47300 – 7
ธนาคารนครหลวงไทย สาขาลพบุร เลขที่ 340 – 2 – 14976 – 0

มูลนิธิสงเคราะห์บ้านสัตว์พิการ(ในอุปถัมถ์ ของหลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน)
http://www.home4animals.org
ที่อยู่ :15/1 หมู่ 1 ซอยพระมหาการุณย์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2584-4896, 0-2961-5625 โทรสาร 0-2961-5305

บริจาคผ่านธนาคารบัญชีออมทรัพย์ สาขาสรงประภา ดอนเมือง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 059-0-12305-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 105-2-18418-1
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 332-1-08971-9
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 422-2-20785-7
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด 034-2-18211-0
หมายเหตุ: กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินพร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาทางโทรสารหมายเลข 0-2961-5305 ทางมูลนิธิฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ
http://www.doctordek.com
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2716-6070, 0-2716-6071, Fax 0-2716-6109
E-mail : t_children@yahoo.com, ccft2007@gmail.com
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนามมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีย่าน 110-0-62027-5
ธนาคารยูโอบี สาขาสุขุมวิท101/1 074-2-22371-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม 001-5-47225-0

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
http://www.blind.or.th
420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2354-8365-8, 0-2354-8370-71
โทรสาร 0-2354-8369

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2354-8365-8, 0-2354-8370-71
โทรสาร 0-2354-8369

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
78/2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120 โทรศัพท์ 0-2583-7327, 0-2583-2533

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
42/126 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียร ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 0-2429-0856, 0-28126246
โทรสาร 0-2812-5233

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
78/2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2583-6518

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดปากเกร็ด
69/43 ซอยพระมหาการุณย์ ถนนติวานนท์
ตำบลบ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2583-7722 โทรสาร 0-2583-2277
ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ธนาคาร ประเภท สาขา เลขที่บัญชี
กรุงไทย ออมทรัพย์ สีลม 022-1-33700-8
กรุงไทย ออมทรัพย์ ย่อยองค์การเภสัชกรรม 072-1-00769-4
กสิกรไทย ออมทรัพย์ สีลม 001-2-47563-4
ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ชิดลม 001-5-50577-8
ทหารไทย ออมทรัพย์ สีลม 004-2-00711-2

เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาแฟกซ์ใบนำส่งมาทีมูลนิธิฯ หมายเลข 02-354-8369 พร้อมชื่อที่อยู่ของผู้บริจาค เพื่อ จะได้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งให้ท่านต่อไป (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามลำดับที่ 75)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอรับบริจาคซีดีใช้แล้ว
ในแต่ละปี มีช้างนับร้อยเชือก
เข้าไปบุกรุกเรือกสวนไร่นาของชาวบ้าน
เพื่อหาอาหาร โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ทำให้ช้างถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

ช้างที่เสียชีวิตจากการถูกทำร้าย

ช้างที่เสียชีวิตจากการถูกทำร้าย


แผ่นซีดีใช้แล้ว จากท่านจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
เพื่อนำไปติดที่รั้วและต้นไม้เพื่อแสดงอาณาเขต
เมื่อแสงแดดสะท้อนแผ่นซีดีเข้าตาช้าง
ช้างก็จะรู้ว่าบริเวณนั้นเป็นเขตหวงห้ามและไม่รุกล้ำเข้าไป

บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (มหาชน)
จึงขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์
และรวบรวมซีดีให้กับสโมสรโรตารีบางรัก
โดยจะมีบริการส่งคนไปรับซีดีถึงที่
เพื่อนำไปมอบให้กับกองทุนพิทักษ์ช้างป่าต่อไป

ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

สอบถามและแจ้งความจำนง กรุณาติดต่อ
ภัทราภา ไตรอนันต์วุฒิกุล
02-662 2266 ต่อ 222

***ยังมีต่อครับ***

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสี่คิ้ว

Advertisements

2 Responses to “มูลนิธิการกุศล”

  1. bertarot Says:

    (ย้ายไปเว๊ปนี้แล้วนะครับ http://www.bertarot.exteen.com/page )


  2. ขอขอบคุณและขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ของประเพณีของศาสนาฮินดูและได้รวบรวมบทสวดต่างๆไว้มากมายรวมถึงประวัติความเป็นมาขององค์เทพแต่ละปางทำให้ได้ความรู้และวิธีทางปฏิบัตฺบูชาที่ถูกต้องเพิ่มขื้นอีกสาธุสาธุความสงบสุขจงเกิดกับทุกท่านความร่มเย็นจงมาปกคุมปกครองประเทศไทยด้วยเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s